Projekt Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Jesteś tu: » Tablica aktualności » Projekt Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ


Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Konkurs przeprowadzony został w okresie od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

 

Regulamin konkursu:

  • Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

Zadania zrealizowane w ramach konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń":

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.
9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

                 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.21 listopada 2012 roku przeprowadzona została we wszystkich klasach szkoły debata uczniowska nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Uczniowie w sposób bardzo aktywny uczestniczyli w zajęciach. Zostały omówione pojęcia społeczeństwo, naród, państwo, obywatel, jego prawa i obowiązki. Uczniowie chętnie wypowiadali się na zadane pytania, wskazywali elementy społeczeństwa, narodu, państwa. Znają najważniejsze osoby w państwie, gminie.

Osobno zostały przeprowadzone debaty w klasach 0 - III oraz w klasach IV - VI.

Debatę prowadził pan Arkadiusz Bazydło.Realizacja zadania 1
czytaj więcej

W ramach realizacji tego zadania w miesiącu lutym w szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny na temat:

„Jak powinna wyglądać prawidłowa relacja między ludźmi?”

 

W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Wpłynęło bardzo dużo prac. Szkolne jury konkursowe wybrało 11 najlepszych. Oto one.

W kolejności prace zostały wykonane przez:

1. Monikę Sadowską z klasy I.

2. Natalię Smorongiewicz z klasy VI.

3.Oli Górnik z klasy I.

4. Kingi Mroczkowskiej z klasy IV.

5. Julii Czyż z klasy I.

6. Wiktorii Jarosz z klasy I.

7. Kacpra Tomczaka z klasy IV.

8. Julity Kowalczyk z klasy I.

9. Zuzanny Pytlewskiej z klasy IV.

10. Oli Tomczak z klasy VI.

11. Weroniki Pytlewskiej z klasy VI.


Realizacja zadania 2:
czytaj więcej
  • Realizacja zadania 3

Kolejnym zadaniem w konkursie była organizacja spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego na temat: „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, itp”.

W związku z powyższym dnia 20 marca naszą szkołę odwiedziła pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia ze Skaryszewa – pani Zofia Jaworska. 

Celem zajęć było przypomnienie i uświadomienie zagrożeń płynących z niebezpiecznych zachowań w szkole, w domu i na ulicy, zrozumienie potrzeby zachowania się zgodnie z regulaminem szkoły, zasadami bezpieczeństwa na drodze, umiejętności bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków swoich działań oraz utrwalenie podstawowych zasad korzystania z pomocy Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, czy Policji. Przypomniała telefony alarmowe: 112, 999, 998 i 997. Uczniowie chórem podpowiadały pani te numery.

Pani Zofia Jaworska przedstawiła uczniom najczęściej spotykane zagrożenia zdrowia na terenie szkoły, podczas drogi do i ze szkoły. Mówiła o złamaniach, krwotokach, omdleniach, zadławieniach oraz o sposobie ich likwidacji. Podkreślała, że każdy jeśli może, powinien podjąć działania mające na celu pomoc drugiemu koledze.

Mówiła również o roztropności przy niesieniu pomocy, że podczas podejmowania decyzji o pomocy innemu koledze lub osobie należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Gdy nie dajemy rady sami prosimy o pomoc osoby starsze, powiadamiamy telefonicznie pogotowie ratunkowe. Ale nigdy nie jesteśmy bierni.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały pani pielęgniarki, utrwaliły wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia. Jak zwykle tego typu akcji towarzyszyły konkursy plastyczne.


  • Realizacja zadania 4

Sprawozdanie z realizacji zadania 4 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

Realizując to zadanie postanowiliśmy wspólnie z wychowawcami, że skierujemy je przede wszystkim do najmłodszych uczniów naszej szkoły: mianowicie dla klas 0 – III.

Uczniowie klas starszych tematykę nietykalności cielesnej mają omawianą w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy zarówno w klasie IV, V jak i VI. Tak więc uczeń klasy VI z powyższą tematyka spotyka się systematycznie przez 3 lata.

Spotkanie w klasach 0 – III poprowadził dyrektor szkoły Arkadiusz Bazydło – który w latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego. Przygotował dla uczniów prezentację multimedialną oraz wykorzystał przy tym przykładowy konspekt przygotowany przez organizatorów konkursu.

Uczniowie dowiedzieli się, że naruszenie nietykalności cielesnej należy do przestępstw. Uczniowie sami dawali przykłady nietykalności cielesnej. Jednocześnie z rozmowy wynikało, że na terenie naszej szkoły nikt z taka formą agresji się nie spotkał.

Poruszono również problem wulgaryzmów. Dzieci powiedziały, że słyszą takie brzydkie słowa w wykonaniu dorosłych, starszych kolegów, ale sami ich nie używają.

Została zwrócona uwagą na relacje między chłopcami a dziewczętami. Uczniowie zostali też uświadomieni, jakie konsekwencje prawne łączą się z nieprzestrzeganiem powyższych zasad.

W wyniku przeprowadzonych działań uczniowie potrafią podać przykłady naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, a jednocześnie rozpoznają przykłady łamania prawa z życia szkolnego. Udowodnili to wykonując plakaty.

O nietykalności cielesnej dzieci mówiła również zaproszona do szkoły pracownica GOPS w Kowali pani Małgorzata Woźniak.

Została przeprowadzona ankieta na temat zachowania. Wynika z niej, że:

1.Uczniowie nie używają brzydkich słów.

2.Najcześciej słyszą je w telewizji lub w domu, rzadziej wśród kolegów.

3.Gdy ktoś używa brzydkich słów nie odzywaja się lub starają tłumaczyć, że tak nie wolno.


  • Realizacja zadania 5

Sprawozdanie z realizacji zadania 5

Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach.

W ramach pracy Szkolnego Koła Trzeźwości zostały przeprowadzone po raz XIII Dni Krzewienia Kultury Antynałogowej. Projektem opiekowała się pani Danuta Bazydło – szkolny koordynator ds. profilaktyki.

Podczas wykonywania zadania postawiono następujące cele:

-         przypomnienie wszystkim uczniom informacji na temat profilaktyki uzależnień,

-         jakie są rodzaje uzależnień (nie tylko dopalacze, narkotyki, tytoń ale i alkohol),

-         potrzeba walki z uzależnieniami,

-         nauka odmowy i asertywności.

 

W ramach projektu odbyły się zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas IV-VI, w ramach których odbyły się prelekcje i projekcje filmów:

Klasa IV – „Nikotyna – legalny narkotyk”

Klasa V – „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka”

Klasa VI – „Alkohol i narkotyki. Pomyśl zanim będzie za późno”.

 

W klasach młodszych I – III, spotkania profilaktyczne prowadzone wg programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” połączone były  z wykonywaniem prac plastycznych.

Podczas spotkań rozdawano ulotki.

Wynikiem tych spotkań jest wiedza uczniów na temat szkodliwości nałogów.

Uczniowie naszej szkoły:

§        znają zagrożenie społeczne i osobiste płynące z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy, alkoholu,

§        wiedzą, jak należy zachować się gdy ktoś chce nas poczęstować używką,

§        potrafią być asertywnym,

wiedzą, że zawsze trzeba informować dorosłych o zaistniałym zagrożeniu.


| Strona 1 | Strona 2 |